INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de l’Article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa que el titular del lloc web https://www.jm-claudina.net és:

COL·LEGI JESÚS-MARIA CLAUDINA THÉVENET, amb CIF R-0800859A i domicili social a Rambla Caçador 6-12, 08042 BARCELONA, inscrita al Registre d’entitats Religioses amb el número 1438-a/5-SE/B i al Registre de Centres Docents amb el nº 08003014. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: lopd@jm-claudina.net. 

 

OBJECTE

La present pàgina web (https://www.jm-claudina.net), propietat del COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET), ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’internet, a la informació, activitats, productes i serveis oferts per aquesta entitat.

El present avís legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulin l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

 

USUARI

La utilització d’aquesta pàgina Web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa.

Es recomana a l’usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a https://www.jm-claudina.net  o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal en el moment de l’accés sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, quedant COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET), facultada per denegar o retirar l’accés i ús de la Web, a qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos pel COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET), per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes pel COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET) contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

ÚS NO AUTORITZAT

L’usuari d’aquest lloc web es compromet a no fer ús del mateix per a finalitats o activitats il·legals o il·lícites; en conseqüència, no podrà variar cap dels elements incorporats a la nostra web, copiar, distribuir, transmetre, presentar, realitzar, o en general, reproduir de qualsevol manera, publicar, autoritzar o crear qualsevol treball sobre la base de la informació o el contingut incorporat en el nostre lloc web pel COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET), els seus agents, directius, filials i/o empleats.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT 

El COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET) no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

El COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET) declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol que fossin els danys als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET) no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

 

MODIFICACIONS

El COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET) es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET) per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels esmentats drets. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET) .

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET). Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Les al·ludides marques comercials són d’ús no autoritzat, per la qual cosa no podran usar-se per cap tercer sense el consentiment exprés per escrit i signat pels seus propietaris. Igualment l’usuari no està autoritzat a utilitzar, en qualsevol altre lloc web, les marques comercials del COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET) com a vincles sense el seu previ consentiment per escrit.

Encara en el cas que l’usuari descarregui a la nostra web qualsevol de les aplicacions disponibles per a tal fi, això no li atorgarà cap dret sobre aquestes, atès que el COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET) només li autoritza el seu ús i conserva tots els drets de les mateixes. 

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines del COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET).

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

El COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET) es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

 

POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

En el cas de que els motius de la devolució són de tipus personal (el producte no li satisfà, no li va bé la talla, no respon a les expectatives creades, etc.) l’ajudarem a fer el canvi o devolució.

 

CONDICIONS PER FER UN CANVI O DEVOLUCIÓ

Tots els productes de la web poden ser retornats, llevat d’aquells que hagin estat personalitzats i per tant no poden entrar en revenda. Recomanem que es revisi l’article detingudament abans de desembalar.

El Client disposa d’un termini legal de 15 dies naturals des de la recepció de la seva comanda per efectuar qualsevol canvi o devolució.

D’acord la normativa del comerç en línia, els productes retornats han d’estar intactes, en perfecte estat de revenda, i en el seu embalatge original (amb etiquetes). No han d’haver estat utilitzats, ni muntats, ni haver patit cap dany; així com retornar en perfecte estat de neteja. Qualsevol producte danyat, incomplet o sense l’embalatge original, no podrà ser retornat ni canviat.

Les imatges dels productes mostrades en el nostre lloc web són facilitades pels nostres proveïdors, de manera que són fidels al producte en qüestió. Tot i això, la qualitat de la imatge es pot veure minvada per diferents motius, entre ells la qualitat d’imatge del dispositiu de descàrrega; per la qual cosa el COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET)  no acceptarà reclamacions generades a partir de les imatges del producte i referents al seu color, forma o mida.

Els articles adquirits a través d’un xec regal o val de compra, podran ser canviats o retornats per un val de compra, però en cap cas es reemborsarà els diners.

 

CANVIS

El canvi es realitzarà únicament pel mateix article en una altra talla.

Si hi ha alguna diferència de preu entre tots dos articles, es tindrà en compte en l’import a abonar, de manera que si l’article fos més car resultaria en un import major, mentre que si fos més barat, resultaria en un import menor.

En el cas que el canvi estigués motivat per un error del COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET) (enviament producte incorrecte o producte en mal estat), es procedirà a la substitució del mateix per un altre igual, sense cap cost per al Client. Si no hi ha disponibilitat del producte sol·licitat originalment, es tractarà com una devolució i se li abonarà al Client la totalitat de la comanda, prèvia recepció i revisió del producte retornat per part del COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET). 

 

PROCEDIMENT PER FER CANVIS

El procediment per a la realització de canvis serà el següent:

 1. Haurà enviar-nos un correu electrònic a l’adreça botiga@jm-claudina.net, indicant el número de comanda i l’article o articles que vol canviar. En el supòsit d’un desperfecte, en l’article s’han d’adjuntar fotografies que justifiquin dit desperfecte.
  2. Li respondrem pel mateix mitjà, indicant els passos a seguir perquè l’article ens arribi correctament.
  3. El client ha de portar els articles a la recepció del COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET) .
 2. Un cop rebut el producte en la recepció de l’escola, el COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET)  procedirà a la seva revisió en les següents 48/72 hores laborables, i si tot és correcte es procedirà al canvi en les mateixes instal·lacions.

No s’admetrà cap canvi que no hagi estat comunicat prèviament i confirmat pel COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET), i en qualsevol cas, haurà de realitzar seguint el procediment anterior.

 

DEVOLUCIONS

Si el Client no estigués d’acord amb el producte adquirit, pot retornar-lo en un termini de 15 dies naturals. Un cop rebut en les nostres instal.lacions i revisat el producte, es procedirà a abonar al Client l’import de la totalitat de la comanda minorant les despeses d’enviament i devolució que puguin derivar-se d’aquest.

En el cas que la devolució estigués motivada per un error del COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET) (enviament producte incorrecte o producte en mal estat), el Client podrà retornar-lo en un termini de 3 a 5 dies naturals; i es procedirà a abonar al Client l’import de la totalitat de la comanda, prèvia recepció i revisió del producte retornat per part del COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET).

El COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET) no acceptarà cap devolució que no compleixi les condicions indicades anteriorment.

 

PROCEDIMENT PER A LA REALITZACIÓ DE DEVOLUCIONS

El procediment a seguir en cas de fer una devolució haurà de ser el següent:

 1. Haurà enviar-nos un correu electrònic a l’adreça botiga@jm-claudina.net, indicant el número de comanda i l’article o articles que vol tornar. En el supòsit d’un desperfecte en l’article, s’han d’adjuntar fotografies que justifiquin dit desperfecte.
  2. Li respondrem pel mateix mitjà, indicant els passos a seguir perquè l’article ens arribi correctament.
  3. El client ha de portar els articles a la recepció del COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET).
 2. Un cop rebut el producte en la recepció de l’escola, el COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET) procedirà a la seva revisió en les següents 48/72 hores laborables, i si tot és correcte, es procedirà a la devolució de l’import que sigui procedent en la mateixa forma de pagament en la qual el Client hagi abonat la comanda, d’acord a les condicions indicades anteriorment.

No s’admetrà cap devolució que no hagi estat comunicada prèviament i confirmada pel COL·LEGI JESÚS-MARIA (CLAUDINA THÉVENET), i en qualsevol cas, haurà de realitzar seguint el procediment anterior.

0
  0
  Cistella
  La teva cistella està buidaTornar a la botiga